اسلایدرنمونه سوال علوم هشتم فصل چهار


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , , , ,
دانلود / توضیحات بیشتر

کتاب گویای فارسی هشتم

فصل اول دانلود کنید.

فصل دوم دانلود کنید.

فصل سوم دانلود کنید.

فصل چهارم دانلودکنید.

فصل پنجم دانلود کنید.

فصل هفتم دانلود کنید.

 


می پسندم نمی پسندم

روز جهانی کروش کبیر

منم کوروش:

پسر بهشت در اوستا

سیروس در تورات

سایروس در انجیل

ذوالقرنین در قرآن

نخستین شاه جهان*

اولین دادگستر گیتی*

پدر ایران زمین*

روز جهانی کوروش بزرگ بر نژاد پاک آریایی فرخنده باد.

کورش کبیر


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : ,
دانلود / توضیحات بیشتر

ویدئو ریاضی

ویدیو های آموزشی 9 فصل از ریاضی هشتم به صورت تفکیک شده (فصل به فصل) که توسط رضا بوعذار دبیر ریاضی ناحیه 4 اهواز و خانم وفا مجیدی دبیر ریاضی آبادان آماده شده است . جهت استفاده همکاران محترم آماده دریافت می باشد .

این ویدیو های آموزشی که در برگیرنده برخی از فعالیت ها / تمرین و کار در کلاس های ریاضی هشتم می باشد بر اساس آخرین تغییرات اعمال شده در کتاب ریاضی هشتم ساخته شده است .

 

 

 


می پسندم نمی پسندم
دانلود / توضیحات بیشتر

اخبار

امروز در تاریخ 93/8/7در مدرسه شاهد هدایت زرین شهر طرح مدام انجام شد.

این طرح در مدرسه نسبتا ضعیف انجام شده  زیرا جلسات اول است.

بگفته مدیر مدرسه اقای  مهدی قرار است در ماه یک با انجام شود.

بچه ها از این طرح نسبتا راضی بودند

 

 

 

 


می پسندم نمی پسندم

کمک اموزشی برای حساب کردن محیطو مساحت

مساحت و محیط اشکال هندسی

1) مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4


2) مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2


3) مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث = مجموع سه ضلع


4) مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3


5) مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع


6) مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 
محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع


7) مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × نصف ارتفاع 
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع


8) مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 
محیط لوزی = یک ضلع × 4


9) مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2


10) مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع 
محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر


11) مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع به توان دو 

حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه12) مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3 


13 ) محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش


14 ) حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 
حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)


15 ) حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 


16) مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )


17) مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 
مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی


18) حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع


می پسندم نمی پسندم
برچسب ها : , ,